Stichting Passionele Projecten De Kempen

Stichting Passionele Projecten De Kempen is opgericht in oktober 2016 met als  Kvk nummer 67434207.
De stichting heeft als missie het leveren van een kwalitatieve bijdrage aan het behoud van het muzikale culturele erfgoed voor de gehele Kempen, met als doel het realiseren van de jaarlijkse Johannes Passion van J.S. Bach. Om deze missie en doelstelling te realiseren zal de Stichting enerzijds gelden werven en beheren teneinde deze aan te wenden voor het behoud van het culturele erfgoed. Anderzijds zal de stichting diverse initiatieven ontplooien om het muzikale erfgoed op een aantrekkelijke manier aan te bieden, zodanig dat alle culturele activiteiten een inspirerende uitwerking hebben op de gehele Kempische samenleving, van jong tot oud. Het Kempisch Kamerkoor is de koristische partner van Stichting Passionele Projecten De Kempen.

Stichting en Bestuur

De Stichting Passionele Projecten De Kempen stelt zich ten doel om onderstaande missie, doelstelling en strategie te realiseren door het jaarlijks programmeren van een reeks van muzikaal-cultureel activiteiten en concerten. De stichting werft hiervoor gelden bij subsidiënten, sponsoren en entree gelden. Hiervoor staat de stichting een bestuur ter beschikking.

Op dit moment is de samenstelling van het bestuur:
Voorzitter:               Leo Laanbroek
Secretaris:               Joop Hendrickx
Penningmeester: Frans Habraken
Lid:                           Jan Lavrijssen
Lid:                           Cees Wouters - Artistiek Leider

De bestuursfuncties zijn onbezoldigd.

 

Doelstelling

De Stichting Passionele Projecten De Kempen wil door middel van het organiseren van concerten en andere culturele projecten :

  • De jaarlijks terugkerende Johannes Passion van J.S. Bach mogelijk maken.
  • Het culturele leven in De Kempen stimuleren en haar bewoners daarvoor enthousiasmeren.
  • Het publiek -jong en oud - op een kwalitatieve maar ook uitdagende manier verrijken en stimuleren zodat het culturele klimaat zich verbreedt onder alle lagen van de bevolking.
  • De relatie publiek - musici directer maken waardoor de concerten en andere culturele projecten niet enkel een cultureel muzikale betekenis krijgen maar ook een sociale.  

 

Activiteiten van de Stichting

De stichting is in het leven geroepen om de Johannes Passion van J.S. Bach mede mogelijk te maken voor een breed Kempisch publiek.

We willen dit bereiken met een stabiele organisatie die  een brede culturele achtergrond heeft en nauw verbonden is met het culturele en muzikale werkveld. Onze directe muzikale partner is Het Kempisch Kamerkoor.

De activiteiten van de stichting zijn te verdelen in een aantal domeinen:

  • Opstellen van een jaarlijks projectplan (Muzikaal-cultureel domein)
  • Opstellen van de daarbij behorende begroting en vervolgens het verwerven van gelden bij subsidiënten, sponsoren, mecenassen, donateurs, vrienden van (Financieel domein)
  • Zorg dragen voor publicatie aan een zeer breed publiek (Publicitair domein)
  • Organisatie van de fysieke uitvoeringen (Fysieke domein)